Bikkel Bikes B.V is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudend aan de magnesiumstraat 37 te 6031 RV Nederweert, BTW -NL 8222.832.56B01 hierna vermeld als fabrikant, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de door haar gemachtigde erkende Bikkel Bikes dealer.

Overweging:

Fabrikant produceert onder meer elektrische fietsen die mede onder de merknaam Bikkel ibee op de markt worden gebracht, hierna vermeld als E-bike;
Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Bikkel Bikes en wederpartij

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van wederpartij worden door Bikkel Bikes uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Fabrikant zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Fabrikant kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Overmacht

1. Fabrikant is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht dat wil zeggen een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fabrikant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fabrikant niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Fabrikant heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fabrikant zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Fabrikant kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Fabrikant ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is fabrikant gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4: Garantie

Op een E-bike verleent de fabrikant een standaard fabrieksgarantie van:

i. Frame en vork: 5 jaar

ii. Onderdelen: 2 jaar uitgezonderd banden en remblokken

iii. Accupakket: 1 jaar; maximaal 300 laad cycli.

De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen op vertoon van het aan de eigenaar overhandigde garantiebewijs.
De garantie vervalt met onmiddellijke ingang indien:

I. de E-bike oneigenlijk, onjuist en/of onzorgvuldig is gebruikt;

II. de E-bike niet conform het bij aankoop aan de eigenaar overhandigde instructieboekje is onderhouden;

III. (technische) reparaties aan de E-bike op ondeskundige wijze zijn verricht (waaronder onjuiste montage van onderdelen);

IV. bij onderhoud en reparaties aan de E-bike geen originele onderdelen of onderdelen van gelijke kwaliteit zijn gebruikt;

V. de constructie van de E-bike zonder toestemming van de fabrikant gewijzigd is;

VI. indien de accu is geopend;

VII. indien een andere acculader is gebruikt dan de meegeleverde accu;

VIII. indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Fabrikant geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Een door Fabrikant gehonoreerde claim onder de garantie houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van de Fabrikant in voor eventueel geleden schade door de eigenaar of door derden. Iedere aansprakelijkheid van Fabrikant voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, tenzij uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling anders voortvloeit.
In geval van wettelijke aansprakelijkheid is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 6: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fabrikant partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
De rechter in het arrondissement van de Fabrikant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 7: Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond (NR 13035508).
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Fabrikant.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.